อันตรายที่มักเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานในการใช้นั่งร้านและแนวทางป้องกันการเกิดอันตราย

การพังของนั่งร้าน สาเหตุเกิดจาก

 • รับน้ำหนักการบรรทุกมากเกินไปเพราะคนงานขึ้นไปมากเกินหรือกองวัสดุไว้มากเกินความจำเป็น
 • วัสดุที่นำมาใช้ทำนั่งร้านไม่คงทนแข็งแรง ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม้เก่า เนื้อยุ่ย มีตาไม้ หรือเหล็กคดงอ และเป็นสนิม
 • การประกอบติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • ฐานรองรับนั่งร้านไม่แข็งแรง

คนงานตกลงมาจากนั่งร้าน สาเหตุเกิดจาก

 • คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดวัสดุบนนั่งร้านแล้วพลัดตกลงมา
 • อาจจะเป็นโรคปัจจุบันทันด่วน เช่น เป็นลม หน้ามืด
 • เกิดจากการพัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทำงาน มีพายุฝนตก ลมพัดแรง พัดคนงานตกลงมา

แนวทางการป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานนั่งร้าน

 • กำหนดน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้านแต่ละชนิด จำกัดจำนวนคนงาน กำหนดขอบเขตจำนวนการกองวัสดุบนนั่งร้าน
 • ตรวจสอบวัสดุที่นำมาประกอบถ้าเป็นไม้ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อยหรือไม่มีรอยแตกร้าวรวมถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความหนาต้องได้มาตรฐาน ถ้าเป็นเหล็กจะต้องไม่คดงอ และเป็นสนิม
 • การประกอบติดตั้ง ต้องเป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ หรือเป็นไปตามที่วิศวกรคำนวณออกแบบ
 • ปรับปรุงคุณภาพฐานรองรับนั่งร้านให้มั่นคงแข็งแรง
 • อบรมให้ความรู้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน
 • ตรวจสุขภาพคนงานว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
 • ติดตั้งราวกันตก และให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ในขณะมีพายุฝนตกหนักห้ามไม่ให้คนงานทำงานบนนั่งร้านเด็ดขาด

 

cr. http://www.shawpat.or.th/